OMV 4.x 3.x 版本无法安装APT 源

 • Lv1
  • 话题1
  • 回复0
  • 经验值0
codios #4235
 • 不管用什么源都是失败,只能跳过.. 啥原因?

查看 15 回复 - 1 至 15 (总计 17)
  • Lv1
   • 话题0
   • 回复6
   • 经验值1
  addmax #5240

  能上图吗,亲爱的小伙伴?

  • Lv1
   • 话题0
   • 回复2
   • 经验值0
  520nali #7391

  把源先修改为国内的源吧,国外的源基本上是失败的

  • Lv1
   • 话题0
   • 回复16
   • 经验值4
  xwsk #7434

  不管用什么源都是失败,只能跳过.. 啥原因?

  • Lv1
   • 话题0
   • 回复15
   • 经验值3
  owkj #7761

  看看

  • Lv2
   • 话题0
   • 回复20
   • 经验值5
  zc #7764

  我也是,希望楼主能分享解决过程.

  • Lv1
   • 话题0
   • 回复15
   • 经验值3
  kflyddn #7988

  我也是,希望楼主能分享解决过程.

  • Lv1
   • 话题0
   • 回复15
   • 经验值3
  yzr #8010

  我也是

  • Lv2
   • 话题0
   • 回复45
   • 经验值11
  tucd #8027

  学习一下!

  • Lv1
   • 话题0
   • 回复16
   • 经验值4
  Error听不进去 #8084

  感谢分享,学习一下!

  • Lv1
   • 话题1
   • 回复1
   • 经验值0
  chujunliang #8119

  我的也装不上

  • Lv1
   • 话题0
   • 回复15
   • 经验值3
  cy425911 #8418

  我也这样,路由器开全局酸酸乳都装不了插件

  • Lv1
   • 话题0
   • 回复15
   • 经验值3
  sslyxhz #8437

  调整配置源,推荐aliyun,之前163的也装不上

  • Lv1
   • 话题0
   • 回复15
   • 经验值3
  xiao #11764

  先配置好网络。在update

  • Lv1
   • 话题0
   • 回复15
   • 经验值3
  #11779

  原来我用错源了..163真坑

  • Lv1
   • 话题0
   • 回复15
   • 经验值3
  迷失在五环 #17360

  luguo

查看 15 回复 - 1 至 15 (总计 17)